Hot Air Balloons
ibf1.png

ФОНДАЦИЯ
ИНТЕРАКТИВНА БЪЛГАРИЯ

Подобряваме живота на хората чрез интерактивни технологични решения!

Публична процедура за избор на подизпълнител по проект „Споделена визия за Натура 2000“

Updated: Jul 14


Фондация „Интерактивна България“ обявява публична процедура за избор на подизпълнител по проект „Споделена визия за Натура 2000 в регион София“.


Процедурата включва организиране и провеждане на две събития:


Една информационна среща, насочена към заинтересованите страни – туристически агенции и компетентни структури в общини в регион София, предоставяща информация за:

– Цели и задачи на екологичната мрежа Натура 2000; видовете и местообитанията, предмет на опазване в защитени зони, разположени на територията на регион София; въведение в концепцията за природния капитал;

– Развитие на устойчив туризъм, включително представяне и анализиране на конкретни примери;

– Възможности за разработване и финансиране на проекти, свързани с Натура 2000.


Една информационна среща, насочена към заинтересованите страни – млади хора в малки населени места на територията на регион София, предоставяща информация за:

– Цели и задачи на екологичната мрежа Натура 2000; видовете и местообитанията, предмет на опазване в защитени зони, разположени на територията на регион София; въведение в концепцията за природния капитал;

– Развитие на холистични устойчиви модели на бизнес и начин на живот, включително представяне и анализиране на конкретни примери;

– Възможности за разработване и финансиране на проекти, свързани с Натура 2000.


Подробности за публичната процедура и всички необходими документи можете да намерите в приложените файлове.


Проект BG16M1OP002-3.019-0005„Споделена визия за Натура 2000 в регион София“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.


POKANA I DOKUMENTI
.zip
Download ZIP • 709KB