• Interact BG

Публична процедура за избор на подизпълнител по проект „Споделена визия за Натура 2000“


Фондация „Интерактивна България“ обявява публична процедура за избор на подизпълнител по проект „Споделена визия за Натура 2000 в регион София“.


Процедурата включва организиране и провеждане на две събития:


Една информационна среща, насочена към заинтересованите страни – туристически агенции и компетентни структури в общини в регион София, предоставяща информация за:

– Цели и задачи на екологичната мрежа Натура 2000; видовете и местообитанията, предмет на опазване в защитени зони, разположени на територията на регион София; въведение в концепцията за природния капитал;

– Развитие на устойчив туризъм, включително представяне и анализиране на конкретни примери;

– Възможности за разработване и финансиране на проекти, свързани с Натура 2000.


Една информационна среща, насочена към заинтересованите страни – млади хора в малки населени места на територията на регион София, предоставяща информация за:

– Цели и задачи на екологичната мрежа Натура 2000; видовете и местообитанията, предмет на опазване в защитени зони, разположени на територията на регион София; въведение в концепцията за природния капитал;

– Развитие на холистични устойчиви модели на бизнес и начин на живот, включително представяне и анализиране на конкретни примери;

– Възможности за разработване и финансиране на проекти, свързани с Натура 2000.


Подробности за публичната процедура и всички необходими документи можете да намерите в приложените файлове.


Проект BG16M1OP002-3.019-0005„Споделена визия за Натура 2000 в регион София“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.


POKANA I DOKUMENTI
.zip
Download ZIP • 709KB


КОНТАКТИ

ж.к. Изток

ул. Николай Островски, №5

София, България

Тел: +359 888 904967

Тел: +359 885 778846

ibfprojectbg@gmail.com

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

logoin.png