• Interact BG

Избор на подизпълнител по проект „Разработване на план за действие за костенурки“ - прекратена

Updated: Feb 9


Фондация „Интерактивна България“ обявява публична процедура за избор на подизпълнител по проект BG16M1OP002-3.020-0003 „Разработване на план за действие за видовете шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и шипобедрена костенурка (Testudo graeca)“.


Процедурата включва подготовка на проекти на планове за действие за животински

видове в България, включително необходимите подготвителни дейности за тяхното

осъществяване и предварителни анализи, както и последващи дейности по обсъждане на

изготвените планове на документи и тяхното съгласуване от компетентните структури,

съгласно подробните технически задания, приложени към настоящата покана.


Обособена позиция №2 Извършване на теренни проучвания и разработване на проект на План за действие за видовете шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и шипобедрена костенурка (Testudo graeca) в България“, включва извършване на теренни проучвания и разработване на проект на План за действие за видовете шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и шипобедрена костенурка (Testudo graeca) в България.


В резултат от изпълнението на дейността се очаква да бъде постигнато следното:

- Извършени Теренни проучвания на видовете шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и шипобедрена костенурка (Testudo graeca);

- Подготвен проект на План за действие за видовете шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и шипобедрена костенурка (Testudo graeca);

- Проведено обществено обсъждане по изготвения документ със заинтересуваните централни ведомства, научни и академични институти;

- Съгласуване на изготвения проект на План за действие с МОСВ и НСБР.


Подробности за публичната процедура и всички необходими документи можете да намерите в приложените файлове.


Проект BG16M1OP002-3.020-0003 „Разработване на план за действие за видовете шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и шипобедрена костенурка (Testudo graeca)“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.


Pokana i dokumenti kostenurki
.zip
Download ZIP • 5.74MB

Процедурата е прекратена на основание чл. 2, ал. 4 от ПМС 160/2016, поради промяна на първоначалните условия!


20210209162632_001
.pdf
Download PDF • 63KBКОНТАКТИ

ж.к. "Изток"

ул. "Николай Островски" №5

София, България

Тел: +359 888 904967

Тел: +359 885 778846

ibfprojectbg@gmail.com

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

logoin.png