Hot Air Balloons
ibf1.png

ФОНДАЦИЯ
ИНТЕРАКТИВНА БЪЛГАРИЯ

Подобряваме живота на хората чрез интерактивни технологични решения!

Започна разработване на план за действие за два защитени вида сухоземни костенурки

Updated: Jul 14

Фондация „Интерактивна България“ започна изпълнението на проект „Разработване на план за действие за шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и шипобедрена костенурка (Testudo graeca)“.


Проектът е насочен към изпълнение на мярка 20 от Националната приоритетна рамка за действие за мрежата Натура 2000. Основната му цел е осигуряване на подкрепа за постигане на по-добра степен на съхраненост на видовете шипоопашата и шипобедрена костенурка чрез разработване на качествен план за действие, който отговаря на изискванията на Наредба 5/ 2003 г., вкл. на заданието, одобрено от Министерство на околната среда и водите.


Шипоопашатата костенурка е един от четирите европейски вида от семейството на Сухоземните костенурки (Testudinidae). Достига до 3 – 4 kg тегло и до 28 cm дължина. Много подобна е сродната ѝ шипобедрена костенурка, която е по-едра – достига до 7 kg. Шипоопашатата костенурка предпочита редки гори, за разлика от шипобедрената костенурка, която е типична за тревистите терени. И двата вида костенурки са защитени от Приложение II на Бернската конвенция и от Приложения II и III на Закона за биологичното разнообразие.

Проект BG16M1OP002-3.020-0003 „Разработване на план за действие за видовете шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и шипобедрена костенурка (Testudo graeca)“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и ще продължи до м. май 2022 г.