top of page
Hot Air Balloons
ibf1.png

ФОНДАЦИЯ
ИНТЕРАКТИВНА БЪЛГАРИЯ

Подобряваме живота на хората чрез интерактивни технологични решения!

Започна разработване на план за действие за два защитени вида сухоземни костенурки

Updated: Jul 14, 2022

Фондация „Интерактивна България“ започна изпълнението на проект „Разработване на план за действие за шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и шипобедрена костенурка (Testudo graeca)“.


Проектът е насочен към изпълнение на мярка 20 от Националната приоритетна рамка за действие за мрежата Натура 2000. Основната му цел е осигуряване на подкрепа за постигане на по-добра степен на съхраненост на видовете шипоопашата и шипобедрена костенурка чрез разработване на качествен план за действие, който отговаря на изискванията на Наредба 5/ 2003 г., вкл. на заданието, одобрено от Министерство на околната среда и водите.


Шипоопашатата костенурка е един от четирите европейски вида от семейството на Сухоземните костенурки (Testudinidae). Достига до 3 – 4 kg тегло и до 28 cm дължина. Много подобна е сродната ѝ шипобедрена костенурка, която е по-едра – достига до 7 kg. Шипоопашатата костенурка предпочита редки гори, за разлика от шипобедрената костенурка, която е типична за тревистите терени. И двата вида костенурки са защитени от Приложение II на Бернската конвенция и от Приложения II и III на Закона за биологичното разнообразие.

Проект BG16M1OP002-3.020-0003 „Разработване на план за действие за видовете шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и шипобедрена костенурка (Testudo graeca)“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и ще продължи до м. май 2022 г.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page