top of page
Hot Air Balloons
ibf1.png

ФОНДАЦИЯ
ИНТЕРАКТИВНА БЪЛГАРИЯ

Подобряваме живота на хората чрез интерактивни технологични решения!

Проект на ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ВИДОВЕТЕ СУХОЗЕМНИ КОСТЕНУРКИ

Updated: Jul 14, 2022

Проект на ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ВИДОВЕТЕ СУХОЗЕМНИ КОСТЕНУРКИ - шипоопашата костенурка (Testudo hermanni Gmelin, 1789) и шипобедрена костенурка (Testudo graeca Linnaeus, 1758) в България за периода 2023 - 2032 год.
Документът е създаден в изпълнение на Проект BG16M1OP002-3.020-0003-C01 „Разработване на план за действие за видовете Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и Шипобедрена костенурка (Testudo graeca)“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“留言


bottom of page