top of page
Hot Air Balloons
ibf1.png

ФОНДАЦИЯ
ИНТЕРАКТИВНА БЪЛГАРИЯ

Подобряваме живота на хората чрез интерактивни технологични решения!

Какво е интеракция?

Updated: Jul 14, 2022

Интеракция (лат.): inter – между; actio – действие; взаимодействие; двустранна комуникация,

при която действията/съобщенията на даден индивид/система са свързани и породени от

предишни такива на отсрещните индивиди/системи.


Интерактивното взаимодействие може да се представи като процес от поне 3 стъпки:

  • actio – едностранна акция на „А“ спрямо „Б“;

  • re-actio – насрещна ре-акция на „Б“ в отговор на „А“;

  • inter-actio – взаимна интер-акция между „А“ и „Б“, обусловена от техните насрещни ре-

акции.


Интеракцията не може да се представи по друг начин, освен като процес, взаимодействие

между поне две страни, всяка от които участва активно в процеса и обуславя неговото по-

нататъшно развитие. В интеракцията е неуместно да говорим за „водеща“ и „следваща“

страна или за „подател“ и „получател“, тъй като всяка от страните обединява тези качества в

себе си и се позовава на тях в отсрещната страна. В този смисъл интеракцията се явява

съвременен, хоризонтален метод на комуникация/взаимодействие, насърчаващ активното

включване на всички заинтересовани страни.


Това понятие не е окончателно!Понятие в развитие


Eдна от основните цели на Национална асоциация „Интерактивна България“ е да работи за

по-нататъшното изясняване на понятието „интеракция“ – за което разчитаме да се включите

и вие. Докато прецизираме това понятие и възможните му приложения в обществения живот,

създаваме мрежа от интеракции, която цели всички участници да се възползват в максимална

степен от креативния потенциал на интерактивните решения и технологии, които създаваме

заедно.


Обществени интеракции


Интерактивната комуникация допринася за утвърждаване на хоризонталния принцип в

обществените отношения, тъй като няма „водеща“ и „следваща“ страна, а всеки от

участниците едновременно поражда комуникативния процес и реагира на получаваната

обратна връзка. Това способства за развитието на демокрацията и гражданското общество,

тъй като повече заинтересовани страни получават възможност за включване и техните

проактивни идеи се отразяват. Съществуващите вертикални и йерархични ограничения

отстъпват назад в полза на прякото, прозрачно и неопосредствано участие в създаването на

добавена стойност.


Хоризонтален принцип, включване, демокрация


Интерактивното взаимодействие става възможно благодарение на съвременните

информационни и комуникационни технологии, осигуряващи безпрецедентна свързаност в

социални мрежи. Благодарение на това всеки от участниците е овластен да внесе собствената

си позиция в интерактивната комуникация и да приеме позициите на останалите участници, като общият поток е достъпен в реално време и се поддава на по-нататъшни целенасочени

изследвания и обработка. Това надхвърля приноса на който и да било отделен човек, група

или организация, като позволява генерирането на добавена стойност чрез включването на

заинтересувани страни и отработването на актуални предизвикателства.


Съвременни технологии, социални мрежи, включване


Като разпознаваме предимствата на интерактивната комуникация за утвърждаване на

хоризонталния принцип и за генериране на добавена стойност чрез прилагането на

съвременни технологии за свързаност в социални мрежи, съсредоточаваме вниманието си в

толкова направления и области на приложение, колкото сме способни да осмислим.

Благодарение на интерактивния подход обединяваме сили с представители на гражданското

общество (прозрачност, достъпност, включване, правосъдие), информационни и

комуникационни технологии (дизайн, колаборация, анализ), култура, образование, история,

маркетинг, бизнес процеси, управление.


Чувствайте се поканени в този процес, тъй като вашият потенциал със сигурност ще го

обогати!

Comentarios


bottom of page