top of page
Hot Air Balloons
ibf1.png

ФОНДАЦИЯ
ИНТЕРАКТИВНА БЪЛГАРИЯ

Подобряваме живота на хората чрез интерактивни технологични решения!

Избор на подизпълнител по проект „Разработване на план за действие за костенурки“

Updated: Jul 14, 2022


Фондация „Интерактивна България“ обявява публична процедура за избор на подизпълнител по проект BG16M1OP002-3.020-0003-C01 „Разработване на план за действие за видовете шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и шипобедрена костенурка (Testudo graeca)“.


Процедурата включва подготовка на проекти на планове за действие за животински

видове в България, включително необходимите подготвителни дейности за тяхното

осъществяване и предварителни анализи, както и последващи дейности по обсъждане на

изготвените планове на документи и тяхното съгласуване от компетентните структури,

съгласно подробните технически задания, приложени към настоящата покана.


Обособена позиция №2 Извършване на теренни проучвания и разработване на проект на План за действие за видовете шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и шипобедрена костенурка (Testudo graeca) в България“, включва извършване на теренни проучвания и разработване на проект на План за действие за видовете шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и шипобедрена костенурка (Testudo graeca) в България.


В резултат от изпълнението на дейността се очаква да бъде постигнато следното:

- Извършени Теренни проучвания на видовете шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и шипобедрена костенурка (Testudo graeca);

- Подготвен проект на План за действие за видовете шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и шипобедрена костенурка (Testudo graeca);

- Проведено обществено обсъждане по изготвения документ със заинтересуваните централни ведомства, научни и академични институти;

- Съгласуване на изготвения проект на План за действие с МОСВ и НСБР.


Подробности за публичната процедура и всички необходими документи можете да намерите в приложените файлове.


Проект BG16M1OP002-3.020-0003-C01 „Разработване на план за действие за видовете шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и шипобедрена костенурка (Testudo graeca)“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.Pokana4_OP2_kostenurki
.zip
Download ZIP • 3.32MB
Comments


bottom of page