top of page
Hot Air Balloons
ibf1.png

ФОНДАЦИЯ
ИНТЕРАКТИВНА БЪЛГАРИЯ

Подобряваме живота на хората чрез интерактивни технологични решения!

Избор на подизпълнител по проект „Разработване на план за действие за китоподобни бозайници“

Updated: Jul 14, 2022


Фондация „Интерактивна България“ обявява публична процедура за избор на подизпълнител по проект BG16M1OP002-3.020-0005-C01 „Разработване на план за действие за китоподобни бозайници – видовете черноморска афала (Tursiops truncatus ponticus), черноморска морска свиня (Phoceаna phocоena relicta) и черноморски обикновен делфин (Delphinus delphis ponticus)“.


Процедурата включва подготовка на проекти на планове за действие за животински

видове в България, включително необходимите подготвителни дейности за тяхното

осъществяване и предварителни анализи, както и последващи дейности по обсъждане на

изготвените планове на документи и тяхното съгласуване от компетентните структури,

съгласно подробните технически задания, приложени към настоящата покана.


Обособена позиция №1 „Анализ на заинтересованите страни и подготовка на План за действие за китоподобни бозайници - видовете черноморска афала (Tursiops truncatus ponticus), черноморска морска свиня (Phoceаna phocоena relicta) и черноморски обикновен делфин (Delphinus delphis ponticus) в България“, включва изготвяне на Анализ на заинтересованите страни и подготовка на План за действие за китоподобни бозайници - видовете черноморска афала (Tursiops truncatus ponticus), черноморска морска свиня (Phoceаna phocоena relicta) и черноморски обикновен делфин (Delphinus delphis ponticus) в България.


В резултат от изпълнението на дейността се очаква да бъде постигнато следното:

- Изготвен Анализ на заинтересованите страни, които имат отношение към опазване на китоподобни бозайници - видовете черноморска афала (Tursiops truncatus ponticus), черноморска морска свиня (Phoceаna phocоena relicta) и черноморски обикновен делфин (Delphinus delphis ponticus) в България и проведени минимум 2 обсъждания с тях;

- Подготвен проект на План за действие за китоподобни бозайници - видовете черноморска афала (Tursiops truncatus ponticus), черноморска морска свиня (Phoceаna phocоena relicta) и черноморски обикновен делфин (Delphinus delphis ponticus);

- Проведено обществено обсъждане по изготвения документ със заинтересуваните централни ведомства, научни и академични институти;

- Съгласуване на изготвения проект на План за действие с МОСВ и НСБР.


Подробности за публичната процедура и всички необходими документи можете да намерите в приложените файлове.


Проект BG16M1OP002-3.020-0005-C01 „Разработване на план за действие за китоподобни бозайници – видовете черноморска афала (Tursiops truncatus ponticus), черноморска морска свиня (Phoceаna phocоena relicta) и черноморски обикновен делфин (Delphinus delphis ponticus)“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.Pokana4_OP1_delfini
.zip
Download ZIP • 1.91MBOpmerkingen


bottom of page