top of page
Hot Air Balloons
ibf1.png

ФОНДАЦИЯ
ИНТЕРАКТИВНА БЪЛГАРИЯ

Подобряваме живота на хората чрез интерактивни технологични решения!

Избор на подизпълнител по проект „Разработване на план за действие за китоподобни“ - прекратена

Updated: Jul 14, 2022


Фондация „Интерактивна България“ обявява публична процедура за избор на подизпълнител по проект BG16M1OP002-3.020-0005 „Разработване на план за действие за китоподобни бозайници – видовете черноморска афала (Tursiops truncatus ponticus), черноморска морска свиня (Phoceаna phocоena relicta) и черноморски обикновен делфин (Delphinus delphis ponticus)“.


Процедурата включва подготовка на проекти на планове за действие за животински

видове в България, включително необходимите подготвителни дейности за тяхното

осъществяване и предварителни анализи, както и последващи дейности по обсъждане на

изготвените планове на документи и тяхното съгласуване от компетентните структури,

съгласно подробните технически задания, приложени към настоящата покана.


Обособена позиция №1 „Анализ на заинтересованите страни и подготовка на План за действие за китоподобни бозайници - видовете черноморска афала (Tursiops truncatus ponticus), черноморска морска свиня (Phoceаna phocоena relicta) и черноморски обикновен делфин (Delphinus delphis ponticus) в България“, включва изготвяне на Анализ на заинтересованите страни и подготовка на План за действие за китоподобни бозайници - видовете черноморска афала (Tursiops truncatus ponticus), черноморска морска свиня (Phoceаna phocоena relicta) и черноморски обикновен делфин (Delphinus delphis ponticus) в България.


В резултат от изпълнението на дейността се очаква да бъде постигнато следното:

- Изготвен Анализ на заинтересованите страни, които имат отношение към опазване на китоподобни бозайници - видовете черноморска афала (Tursiops truncatus ponticus), черноморска морска свиня (Phoceаna phocоena relicta) и черноморски обикновен делфин (Delphinus delphis ponticus) в България и проведени минимум 2 обсъждания с тях;

- Подготвен проект на План за действие за китоподобни бозайници - видовете черноморска афала (Tursiops truncatus ponticus), черноморска морска свиня (Phoceаna phocоena relicta) и черноморски обикновен делфин (Delphinus delphis ponticus);

- Проведено обществено обсъждане по изготвения документ със заинтересуваните централни ведомства, научни и академични институти;

- Съгласуване на изготвения проект на План за действие с МОСВ и НСБР.


Подробности за публичната процедура и всички необходими документи можете да намерите в приложените файлове.


Проект BG16M1OP002-3.020-0005 „Разработване на план за действие за китоподобни бозайници – видовете черноморска афала (Tursiops truncatus ponticus), черноморска морска свиня (Phoceаna phocоena relicta) и черноморски обикновен делфин (Delphinus delphis ponticus)“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.Pokana i dokumenti delfini
.zip
Download ZIP • 4.21MB

Процедурата е прекратена на основание чл. 2, ал. 4 от ПМС 160/2016, поради промяна на първоначалните условия!


20210209162632_001
.pdf
Download PDF • 63KBComments


bottom of page