top of page
Hot Air Balloons
ibf1.png

ФОНДАЦИЯ
ИНТЕРАКТИВНА БЪЛГАРИЯ

Подобряваме живота на хората чрез интерактивни технологични решения!

Фондация “Интерактивна България” изпълни успешно проект BG16M1OP002-3.020-0005-C01

Updated: Mar 1, 2023

Фондация “Интерактивна България” успешно изпълни проект BG16M1OP002-3.020-

0005-C01 “Разработване на план за действие за китоподобни бозайници - видовете

черноморска афала (Tursiops truncatus ponticus), черноморска морска свиня (Phoceаna

phocоena relicta) и черноморски обикновен делфин (Delphinus delphis ponticus)”.

Проектът е насочен към изпълнение на мярка 20 от Националната приоритетна рамка

за действие за Натура 2000.


Основната цел на проекта е осигуряване на подкрепа, с цел постигане на по-добра

степен на съхраненост на китоподобни бозайници - видовете черноморска афала

(Tursiops truncatus ponticus), черноморска морска свиня (Phoceаna phocоena relicta) и

черноморски обикновен делфин (Delphinus delphis ponticus) чрез разработване на

качествен план за действие, който отговаря на изисканията на Наредба 5/ 2003 г., вкл.

на заданието, одобрено от Министерство на околната среда и водите.


В изпълнение на дейностите по проекта и с цел постигане на заложените резултати,

Планът вече е утвърден със Заповед РД - 6/09.01.2023 г. на Министъра на околната

среда и водите.

План за действие
.pdf
Download PDF • 12.12MB

Документът е създаден в рамките на изпълнение на проект BG16M1OP002-3.020-0005-C02 Разработване на план за действие за китоподобни бозайници - видовете черноморска афала (Tursiops truncatus ponticus), черноморска морска свиня (Phoceаna phocоena relicta) и черноморски обикновен делфин (Delphinus delphis ponticus), финансиран от Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г.".コメント


bottom of page