top of page
Hot Air Balloons
ibf1.png

ФОНДАЦИЯ
ИНТЕРАКТИВНА БЪЛГАРИЯ

Подобряваме живота на хората чрез интерактивни технологични решения!

Информация относно разработване на план за действие за Шипоопашата и Шипобедрена костенурка

Updated: Mar 1, 2023

В изпълнение на проект №BG16M1OP002-3.020-0003-C01 „Разработване на план за действие за видовете Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и Шипобедрена костенурка (Testudo graeca)“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 са извършени теренни проучвания на видовете шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и шипобедрена костенурка (Testudo graeca).

Данните от извършените проучвания са събирани в оптималния период за събиране на информация за двата вида и са обхванати повече от 30 теренни дни в периода май-юни 2021 г. Допълнени са и с информация, предоставена от експертите и за месеците април и юли 2021 г., като с тези данни, списъкът на посетени защитени зони от мрежата Натура 2000 при извършване на теренни проучвания на двата вида сухоземни костенурки се увеличава със: ЗЗ BG00002013 Търновски височини; ЗЗ BG0000578 Река Марица и ЗЗ BG0000615 Деветашко плато.

В изпълнение на теренните проучвания е събрана и систематизирана информация за 221 индивида от вида Testudo hermanni (Gmelin 1789) (шипоопашата костенурка) и 61 от вида Testudo graeca (Linnaeus, 1758) (шипобедрена костенурка). Събрана е и информация за 31 локалитета със следа от жизнената дейност на костенурките (яйца, гнезда, парче коруба и др.).

Извършените проучвания са необходими за разработване на проект на План за действие за видовете в България и са изпълнени в съответствие с биологията на двата вида и отчитайки подходящите местообитания.


Comments


bottom of page