top of page
Hot Air Balloons
ibf1.png

ФОНДАЦИЯ
ИНТЕРАКТИВНА БЪЛГАРИЯ

Подобряваме живота на хората чрез интерактивни технологични решения!

Започна разработване на план за действие за три вида китоподобни бозайници

Updated: Jul 14, 2022

Фондация „Интерактивна България“ започна изпълнението на проект „Разработване на план за действие за китоподобни бозайници – видовете черноморска афала (Tursiops truncatus ponticus), черноморска морска свиня (Phoceаna phocоena relicta) и черноморски обикновен делфин (Delphinus delphis ponticus)“.


Проектът е насочен към изпълнение на мярка 20 от Националната приоритетна рамка за действие за мрежата Натура 2000. Основната му цел е осигуряване на подкрепа за постигане на по-добра степен на съхраненост на трите вида китоподобни бозайници чрез разработване на качествен план за действие, който отговаря на изискванията на Наредба 5/ 2003 г., вкл. на заданието, одобрено от Министерство на околната среда и водите.


В Черно море се срещат три вида делфини – обикновен делфин, афала и морска свиня.


Обикновеният делфин, наричан още белокоремен делфин, достига до 3 m на дължина и до 210 kg. Окраската варира, като обикновено гърбът е черен, тъмнокафяв или син, а коремът – бял. Отстрани на тялото има по две светли петна. В Черно море извършва сезонни миграции в търсене на храна. През пролетно-летния сезон пребивава в северните, а през зимния – в южните райони.


Афалата, наричана още бутилконос делфин, афалина или пъхтун, в Черно море е защитен вид, по-рядък от обикновения делфин. Има по-къса муцуна и черна елипсовидна ивица около очите. Гръбната страна на тялото е черна или тъмносива, а коремната – светла. Обитава предимно плитки води в шелфовата зона. Придвижва се на неголеми стада от по няколко десетки индивида.


Морската свиня, наричана още муткур или реликтен муткур, е най-дребният представител на китоподобните в Черно море. Обитава предимно плитки води в зоната на континенталния шелф. Придвижва се на двойки или на малки групи от по няколко индивида, обикновено около 15 – 20. Видът е вписан като рядък в Червената книга на Република България.


Проект BG16M1OP002-3.020-0005 „Разработване на план за действие за китоподобни бозайници – видовете черноморска афала (Tursiops truncatus ponticus), черноморска морска свиня (Phoceаna phocоena relicta) и черноморски обикновен делфин (Delphinus delphis ponticus)“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и ще продължи до м. февруари 2022 г.

تعليقات


تم إيقاف التعليق.
bottom of page