top of page
18382631524_169a5c233b_o.jpg
ibf1.png

ФОНДАЦИЯ
ИНТЕРАКТИВНА БЪЛГАРИЯ

Подобряваме живота на хората чрез интерактивни технологични решения!

2022-1-BG01-KA122-ADU-000073590

Сподели Европа - дигитален капацитете на преподавателите във виртуална реалност 

ПЕРИОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
01.06.2022 г. - 31.12.2022 г.

Основни данни за проекта

Изпращаща организация: Фондация Интерактивна България

Приемаща организация: TUROREIN - Verein zur Förderung transnationaler Jugendinitiativen Austria

Място на провеждане: Австрия, Виена

Продължителност:  10 работни дни (12 календарни дни)

Период на провеждане: 18.09.2022 - 01.10.2022

Брой курсисти: 15

Финансиране по програма: KA122-ADU - Short-term projects for mobility of leaners and staff in adult education

Одобрен бюджет: 51 225.00 EUR

Мисия

Фондация "Интерактивна България" развива дейност в областта на създаването на иновативни образователни интелектуални продукти и обучения за работа с тях с цел постигане на максимален обхват от приложението им. Основните дейности и проекти са базирани на технологични и оперативни решения по създаването на 360° пространствени визуализации под формата на видео и панорамни изображения и последващото им надграждане и структуриране в образователни ресурси, както и добавяне на стойност чрез предоставянето им на общността с цел прилагане в други сектори, като: наука; туризъм, археология, икономика, дигитализация на културно и историческо наследство и други. Фондацията обучава учители и педагози, като има три разработени учебни програми. Учебните програми покриват широк спектър от практически и теоретични знания обхващащи в цялост процесите по създаване на 360° пространствено визуално съдържание и неговото надграждане до образователен продукт - урок, игра, тест и презентация. 

 

Очаквани резултати от проекта

След реализация на дейностите очакваме: 

1. Курсистите да познават последните технологични решения в областта; 

2. Да могат да работят с различни типове техника за заснемане на висококачествени пространствени 360° ресурси; 

3. Да усвоят технология и работата за стичване и обработка на пространствени 360° ресурси; 

4. Произведат, качат и категоризират общо поне 500 бр. пространствени 360° ресурса в 360image.net; 

5. Произведат общо поне 75бр. висококачествени демонстрационни образователни продукта в iedu360.eu; 

6. На база усвоените практико теоретични знания в екипна работа да осъвременят и надградят провежданите от организацията курсове за учители и преподаватели; 

7. Разпространят резултатите в професионалните среди; 

8. Осъзнаят същността и перспективите пред каузата Share Europe и я промотират сред свои колеги и младежи с които работят; 

9. Стимулират възникването на младежка група Share knowledge about Europe и я подкрепят с придобитата експертиза чрез предаване на знания.

Фокус

Фокуса на обучението и мотивиращата кауза Share Europe вплетена в него, в голяма степен е насочено към възникване на ресурси отразяващи европейското наследство и многообразие. Образователното съдържание базирано на 360° пространствени интерактивни визуализации обхваща сектори като образование, туризъм, култура, музейно дело, наука, документалистика, икономика, дигитализация, гражданско общество и др.. Всички тези теми в своята същност дават отлична възможност да се акцентира върху значимостта за придобиване на знания за европейското наследство и многообразие и цивилизационният му принос. Очакваме след изпълнението на проекта да бъдат създадени допълнителни ресурси във виртуална реалност, свързани с ценностите на многообразие, европейска култура и идентичност, не по-малко от 75 отворени образователни ресурси в платформата IEDU360 и не по-малко от 500 нови изображения в стандартното качество на 360 Image Bank.  

Умения

След провеждане на обучението преподавателите и персонал, ще придобият практически умения за създаване на 360° пространствени ресурси и интерактивно образователно съдържание и ще могат да извършват следните дейности и комбинация от дейности: Създаване на сценарии за образователно съдържание; Заснемане и обработка на визуални ресурси с високо качество и широка приложимост; Работа с електронни платформи за създаване на съдържание; Работа със софтуер за обработка на визуално съдържание; Създаване на мултидисциплинарни образователни продукти; Познаване на пространствените технологии, възможностите им и бъдещото им развитие; Да преподават чрез завладяващи и запомнящи се способи; Да използват ефективно технологията при преподаване на ученици със специални потребности; Да стимулират учениците да използват технологията и да създават съдържание - пространствени 360°презентации; Да надграждат съществуващите учебни програми; Да мотивират ученици и обучители чрез демонстрации;


 

Основни цели

Основните цели, които ще постигнем с реализацията на мобилността са:

1.Разширяване на обхвата и ползваемостта на създадените ресурси във виртуална реалност (IEDU360 и 360 Image Bank) чрез повишаване на квалификацията на екипа и преподавателския персонал;

2. Изграждане на капацитет в преподавателския и административен състав на организацията за реализацията на висококачествени обучения и мобилности;

3. Подобряване на разбирането и осъзнаването на значението от страна на преподавателския и административен персонал за знанията за европейското наследство и многообразие Чрез постигането на посочените цели, ще постигнем и резултати при: - Обогатяване на ресурсната база данни в 360image.net от която се черпи съдържание за създаване на образователно съдържание в платформата iedu360.eu; - Стимулиране създаването на интерактивно образователно съдържание в iedu360.eu от нови преподаватели и педагози в различните сектори на образование и обучения.

download.png
Hot Air Balloons
bottom of page