top of page
18382631524_169a5c233b_o.jpg
ibf1.png

ФОНДАЦИЯ
ИНТЕРАКТИВНА БЪЛГАРИЯ

Подобряваме живота на хората чрез интерактивни технологични решения!

BG16M1OP002-3.020-0005

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА КИТОПОДОБНИ БОЗАЙНИЦИ

ПЕРИОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

11.08.2020 г. – 11.02.2022 г.

Проект BG16M1OP002-3.020-0005 Разработване на план за действие за китоподобни бозайници – видовете черноморска афала (Tursiops truncatus ponticus), черноморска морска свиня (Phoceаna phocоena relicta) и черноморски обикновен делфин (Delphinus delphis ponticus)

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

 

Проектът е насочен към изпълнение на мярка 20 от Националната приоритетна рамка за действие за мрежата Натура 2000. Основната цел е осигуряване на подкрепа за постигане на по-добра степен на съхраненост на китоподобни бозайници – видовете черноморска афала (Tursiops truncatus ponticus), черноморска морска свиня (Phoceаna phocоena relicta) и черноморски обикновен делфин (Delphinus delphis ponticus) чрез разработване на качествен план за действие, който отговаря на изискванията на Наредба 5/ 2003 г., вкл. на заданието, одобрено от Министерство на околната среда и водите. Тя ще бъде постигната чрез две специфични цели:

  1. Определяне на необходимите възстановителни, поддържащи и други природозащитни мерки за китоподобни бозайници – видовете черноморска афала (Tursiops truncatus ponticus), черноморска морска свиня (Phoceаna phocоena relicta) и черноморски обикновен делфин (Delphinus delphis ponticus);

  2. Идентифициране на потенциални източници на финансиране за изпълнението на определените възстановителни, поддържащи и други природозащитни мерки за видовете през следващите 10 години.

Дейности по проекта:

  1. Спомагателни дейности във връзка с подготовка на проектното предложение.

  2. Анализ на заинтересованите страни, които имат отношение към опазване на китоподобни бозайници – видовете черноморска афала (Tursiops truncat us ponticus), черноморска морска свиня (Phoceаna phocоena relicta) и черноморски обикновен делфин (Delphinus delphis ponticus) в България, и предварително обсъждане със заинтересованите страни.

  3. Подготовка на проект на План за действие за китоподобни бозайници – видовете черноморска афала (Tursiops truncatus ponticus), черноморска морска свиня (Phoceаna phocоena relicta) и черноморски обикновен делфин (Delphinus delphis ponticus) в България.

  4. Дейности, необходими във връзка със съгласуване на проекта и одобряване на План за действие за китоподобни бозайници – видовете черноморска афала (Tursiops truncatus ponticus), черноморска морска свиня (Phoceаna phocоena relicta) и черноморски обикновен делфин (Delphinus delphis ponticus) в България.

  5. Организация и управление на проекта.

  6. Информация и комуникация по проекта.

logo OPOS.jpg
Hot Air Balloons
bottom of page