top of page
18382631524_169a5c233b_o.jpg
ibf1.png

ФОНДАЦИЯ
ИНТЕРАКТИВНА БЪЛГАРИЯ

Подобряваме живота на хората чрез интерактивни технологични решения!

BG16M1OP002-3.020-0003

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ВИДОВЕТЕ ШИПООПАШАТА КОСТЕНУРКА (TESTUDO HERMANNI) И ШИПОБЕДРЕНА КОСТЕНУРКА (TESTUDO GRAECA)

ПЕРИОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
03.09.2020 г. - 03.05.2022 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Проектът е насочен към изпълнение на мярка 20 от Националната приоритетна рамка за действие за мрежата Натура 2000. Основната цел е осигуряване на подкрепа за постигане на по-добра степен на съхраненост на видовете шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и шипобедрена костенурка (Testudo graeca) чрез разработване на качествен план за действие, който отговаря на изискванията на Наредба 5/ 2003 г., вкл. на заданието, одобрено от Министерство на околната среда и водите. Тя ще бъде постигната чрез три специфични цели:

 1. Определяне на необходимите възстановителни, поддържащи и други природозащитни мерки за вида шипоопашата костенурка (Testudo hermanni);

 2. Определяне на необходимите възстановителни, поддържащи и други природозащитни мерки за вида шипобедрена костенурка (Testudo graeca);

 3. Идентифициране на потенциални източници на финансиране за изпълнението на определените възстановителни, поддържащи и други природозащитни мерки за видовете през следващите 10 години.

Дейности по проекта:

 1. Спомагателни дейности във връзка с подготовката на проекта.

 2. Подготовка на Задание за разработване на План за действие за видовете шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и шипобедрена костенурка (Testudo graeca).

 3. Подготвителни дейности за работа на терен за проучване на видовете шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и шипобедрена костенурка (Testudo graeca).

 4. Теренни проучвания на видовете шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и шипобедрена костенурка (Testudo graeca) в България.

 5. Подготовка на проект на План за действие за видовете шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и шипобедрена костенурка (Testudo graeca) в България.

 6. Дейности, необходими във връзка със съгласуване на проекта и одобряване на План за действие за видовете шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и шипобедрена костенурка (Testudo graeca) в България.

 7. Организация и управление на проекта.

 8. Информация и комуникация по проекта.

logo OPOS.jpg
Hot Air Balloons
bottom of page