top of page
Hot Air Balloons
ibf1.png

ФОНДАЦИЯ
ИНТЕРАКТИВНА БЪЛГАРИЯ

Подобряваме живота на хората чрез интерактивни технологични решения!

Споделена визия за Натура 2000

Фондация „Интерактивна България“ започна изпълнението на проект „Споделена визия за Натура 2000 в регион София“.


Проектът е насочен към изпълнение на мерки 15 и 33 от Националната приоритетна рамка за действие за мрежата Натура 2000. Основната цел на проекта е подкрепа за постигане на по-добра степен на съхраненост на видовете и местообитанията, чрез изграждане на споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000, вкл. провеждане на регионална информационна кампания в регион София. Тя ще бъде постигната чрез две специфични цели:

  • Промяна на нагласите на представители на туристическия сектор в регион София и възприемане на мрежата Натура 2000 като възможност за развитие на устойчиви форми на туризъм, а не като ограничение;

  • Промяна на нагласите на представители на младите хора в малки населени места в регион София и възприемане на мрежата Натура 2000 като възможност за развитие на холистични устойчиви модели на бизнес и начин на живот, а не като ограничение.


Проект BG16M1OP002-3.019-0005 „Споделена визия за Натура 2000 в регион София“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и е със срок на изпълнение 7 месеца.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page