• Interact BG

Споделена визия за Натура 2000

Updated: Jan 20

Фондация „Интерактивна България“ започна изпълнението на проект „Споделена визия за Натура 2000 в регион София“.


Проектът е насочен към изпълнение на мерки 15 и 33 от Националната приоритетна рамка за действие за мрежата Натура 2000. Основната цел на проекта е подкрепа за постигане на по-добра степен на съхраненост на видовете и местообитанията, чрез изграждане на споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000, вкл. провеждане на регионална информационна кампания в регион София. Тя ще бъде постигната чрез две специфични цели:

  • Промяна на нагласите на представители на туристическия сектор в регион София и възприемане на мрежата Натура 2000 като възможност за развитие на устойчиви форми на туризъм, а не като ограничение;

  • Промяна на нагласите на представители на младите хора в малки населени места в регион София и възприемане на мрежата Натура 2000 като възможност за развитие на холистични устойчиви модели на бизнес и начин на живот, а не като ограничение.


Проект BG16M1OP002-3.019-0005 „Споделена визия за Натура 2000 в регион София“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и е със срок на изпълнение 7 месеца.

КОНТАКТИ

ж.к. "Изток"

ул. "Николай Островски" №5

София, България

Тел: +359 888 904967

Тел: +359 885 778846

ibfprojectbg@gmail.com

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

logoin.png