top of page

Разработване на план за действие за шипоопашата и шипобедрена костенурка

Период за изпълнение: 03.09.2020 г. - 03.05.2022 г.

About the Role

Проект BG16M1OP002-3.020-0003 Разработване на план за действие за видовете шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и шипобедрена костенурка (Testudo graeca)Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.Проектът е насочен към изпълнение на мярка 20 от Националната приоритетна рамка за действие за мрежата Натура 2000. Основната цел е осигуряване на подкрепа за постигане на по-добра степен на съхраненост на видовете шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и шипобедрена костенурка (Testudo graeca) чрез разработване на качествен план за действие, който отговаря на изискванията на Наредба 5/ 2003 г., вкл. на заданието, одобрено от Министерство на околната среда и водите. Тя ще бъде постигната чрез три специфични цели:

Определяне на необходимите възстановителни, поддържащи и други природозащитни мерки за вида шипоопашата костенурка (Testudo hermanni);

Определяне на необходимите възстановителни, поддържащи и други природозащитни мерки за вида шипобедрена костенурка (Testudo graeca);

Идентифициране на потенциални източници на финансиране за изпълнението на определените възстановителни, поддържащи и други природозащитни мерки за видовете през следващите 10 години.Дейности по проекта:

Спомагателни дейности във връзка с подготовката на проекта.

Подготовка на Задание за разработване на План за действие за видовете шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и шипобедрена костенурка (Testudo graeca).

Подготвителни дейности за работа на терен за проучване на видовете шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и шипобедрена костенурка (Testudo graeca).

Теренни проучвания на видовете шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и шипобедрена костенурка (Testudo graeca) в България.

Подготовка на проект на План за действие за видовете шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и шипобедрена костенурка (Testudo graeca) в България.

Дейности, необходими във връзка със съгласуване на проекта и одобряване на План за действие за видовете шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и шипобедрена костенурка (Testudo graeca) в България.

Организация и управление на проекта.

Информация и комуникация по проекта.Актуална информация за изпълнението на проекта можете да намерите в секцията Новини.

Requirements

About the Company

Apply Now
bottom of page