top of page
18382631524_169a5c233b_o.jpg
ibf1.png

ФОНДАЦИЯ
ИНТЕРАКТИВНА БЪЛГАРИЯ

Подобряваме живота на хората чрез интерактивни технологични решения!

 BG16M1OP002-3.019-0005

СПОДЕЛЕНА ВИЗИЯ ЗА НАТУРА 2000

ПЕРИОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

11.08.2020 г. – 11.03.2021 г.

Проект BG16M1OP002-3.019-0005 Споделена визия за Натура 2000 в регион София.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

 

Проектът е насочен към изпълнение на мерки 15 и 33 от Националната приоритетна рамка за действие за мрежата Натура 2000. Основната цел на проекта е подкрепа за постигане на по-добра степен на съхраненост на видовете и местообитанията, чрез изграждане на споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000, вкл. провеждане на регионална информационна кампания в регион София. Тя ще бъде постигната чрез две специфични цели:

  1. Промяна на нагласите на представители на туристическия сектор в регион София и възприемане на мрежата Натура 2000 като възможност за развитие на устойчиви форми на туризъм, а не като ограничение;

  2. Промяна на нагласите на представители на младите хора в малки населени места в регион София и възприемане на мрежата Натура 2000 като възможност за развитие на холистични устойчиви модели на бизнес и начин на живот, а не като ограничение.

 

Дейности по проекта:

  1.  Спомагателни дейности, необходими за подготовка и изпълнение на проекта.

  2.  Oрганизиране и провеждане на една информационна среща за повишаване на осведомеността на представители на туристическия сектор и компетентни структури в общини в регион София.

  3.  Oрганизиране и провеждане на една информационна среща за повишаване на осведомеността на млади хора в малки населени места в регион София.

  4.  Организация и управление на проекта.

  5.  Информация и комуникация по проекта.

logo OPOS.jpg
Hot Air Balloons
bottom of page