top of page
18382631524_169a5c233b_o.jpg
ibf1.png

ФОНДАЦИЯ
ИНТЕРАКТИВНА БЪЛГАРИЯ

Подобряваме живота на хората чрез интерактивни технологични решения!

BG05SFOP001-2.009-0090-C01

БЛОКЧЕЙН ДОВЕРИЕ МЕЖДУ ГРАЖДАНИТЕ И УПРАВЛЕНИЕТО

ПЕРИОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

03.01.2019 г. – 03.11.2019 г.

Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.

Проект BG05SFOP001-2.009-0090-C01 Блокчейн доверие между гражданите и управлението на Столична община

 

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд

 

Целта на проекта бе да се сформира интерактивен дискусионен форум, който да осигури включване в многостранен аналитичен дебат на широк кръг от заинтересовани страни на територията на Столична община (местна власт и общинска администрация, частен бизнес, наука и гражданско общество) с фокус върху възможностите за прилагане на блокчейн технологии при създаването на дългосрочна визия за София и разработването на устойчиви и зелени политики.

 

Блокчейн технологията представлява децентрализиран модел за споделена мрежова криптография, при който всеки от участниците притежава криптографски отпечатък от защитено съдържание и може да удостовери както неговата автентичност и интегритет, така и времето/поредността на неговото генериране с последвалите изменения и допълнения в него. 

 

Моделът е подходящ при всякакви процеси и дейности с необходимост от надеждно

удостоверяване – осъществяване на официални изявления, водене на преговори, взимане на решения, сключване на правнообвързващи договори, извършване на транзакции и други.

Проектът целеше засилване на партньорството между заинтересованите страни на територията на Столична община при създаването на Визия за София и засилването на процесите на устойчиво и зелено развитие на столицата с прилагане на новите технологични решения за прозрачна и отчетна комуникация с местната власт. 

 

Постигнати резултати:

  1.  Първично изследване и анализ на ситуацията – изследване на участието на гражданите и бизнеса в процесите на управление на Столична община, добри практики от България и Европа и приложението на блокчейн технологията за повишаване на отчетността и прозрачността, борбата с корупцията и повишаване на ефективността на управлението – с фокус устойчиво развитие и опазване на околната среда.

  2.  Организиране и провеждане на фокус групи на заинтересовани страни.

  3.  Организиране и провеждане на тематични дискусионни форуми – „Визия за София“ и „Зелена София“. 

  4.  Разработване на интегриран анализ, включващ предложенията и приетите изменения от проведените фокус групи и тематични дискусионни форуми.

  5.  Организиране и провеждане на заключителен дискусионен форум, включващ представяне на основните точки от проведения процес по анализ и предложения за включване в дискусиите за „Визия за София“ и „Зелена София“.

  6.  Създаване на план за действие и проектни фишове.

В резултат от изпълнението на проекта са разработени следните материали:

 

  • Анализ, съдържащ три основни части: проучване – вътрешно и външно – на възможните приложения на блокчейн технологията за изпълнение на целите на проекта; оценки на местната власт, базирани на изведените проблеми, възможности и предизвикателства; методика за взаимодействие между гражданското общество, бизнеса и местната власт посредством използване на блокчейн технологиите.

 

ИНТЕГРИРАН АНАЛИЗ:

https://drive.google.com/file/d/1Vy0iYorAj1-nx54dBkwkhMM8ecJK4m5O/view

  • План за действие, съдържащ три основни части: проектни фишове; основни препоръки за изпълнение на законодателни, организационни и политически промени за засилване на процесите на взаимодействие; препоръки за проекти, чрез разписване на проектни фишове за търсене на донорско и/или банково финансиране за интегриране на блокчейн технологията и реализация на партньорства на местно ниво.

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ:

https://drive.google.com/file/d/1ULEYadoWRG-aC7zG_-VZw4HyXfXt4W0Y/view

new_logos-OPDU_bg.png
Hot Air Balloons
bottom of page