top of page
Hot Air Balloons
ibf1.png

ФОНДАЦИЯ
ИНТЕРАКТИВНА БЪЛГАРИЯ

Подобряваме живота на хората чрез интерактивни технологични решения!

Фондация “Интерактивна България” успешно изпълни проект BG16M1OP002-3.020-0003-C01

Updated: Jul 14, 2022

Фондация “Интерактивна България” успешно изпълни проект BG16M1OP002-3.020-0003-C01 “Разработване на план за действие за видовете Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и Шипобедрена костенурка (Testudo graeca)”.


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.


Проектът е насочен към изпълнение на мярка 20 от Националната приоритетна рамка за действие за мрежата Натура 2000. Основната цел е осигуряване на подкрепа, с цел постигане на по-добра степен на съхраненост на видовете Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и Шипобедрена костенурка (Testudo graeca), чрез разработване на качествен план за действие, който отговаря на изисканията на Наредба 5/ 2003 г., вкл. на заданието, изготвено в рамките на проекта и одобрено от МОСВ.


В изпълнение на дейностите по проекта и с цел постигане на заложените резултати, Планът вече е утвърден със Заповед РД - 518/17.06.2022 г. на Министъра на околната среда и водите.
Comments


bottom of page