top of page
Hot Air Balloons
ibf1.png

ФОНДАЦИЯ
ИНТЕРАКТИВНА БЪЛГАРИЯ

Подобряваме живота на хората чрез интерактивни технологични решения!

Туристическият сектор в регион София научи за спецификите на мрежата Натура 2000 в областта

Updated: Jul 14, 2022

Доцент Камен Нам сподели възможностите за развитие на екотуризъм в столицата и околностите ѝ. На специално организирано информационно събитие, доцентът от СУ „Св. Климент Охридски“ – Камен Нам, сподели с представители на туристическия бранш в Софийския регион възможностите, които предоставя екологичната мрежа Натура 2000. Като специалист по ландшафтна екология и лицензиран експерт по ОВОС, той представи пред публиката различните защитени зони около столицата и цялата София област. В рамките на срещата се запознаха с целите на Натура 2000, възможностите за развитие на устойчив туризъм, за финансиране и разработване на проекти.

Информационната среща бе организирана от Фондация „Интерактивна България“ и е част е част от дейностите на проект BG16M1OP002-3.019-0005-C02 „Споделена визия за Натура 2000 в регион София“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020. Целта ѝ бе да запознае аудиторията с целите и задачите на Натура 2000, възможностите за развитие на устойчив туризъм, финансиране и разработване на проекти. Чрез нея ще се изгради споделена визия за екологичната мрежа в регион София, както и да постигне по-висока степен на опазване на защитените видове в района. Всички материали от събитието можете да изтеглите от тук.Komentarai


bottom of page