top of page
Hot Air Balloons
ibf1.png

ФОНДАЦИЯ
ИНТЕРАКТИВНА БЪЛГАРИЯ

Подобряваме живота на хората чрез интерактивни технологични решения!

Публична процедура за избор на подизпълнител по проект „Споделена визия за Натура 2000“ - прекратена

Updated: Jul 14, 2022


Фондация „Интерактивна България“ обявява публична процедура за избор на подизпълнител по проект „Споделена визия за Натура 2000 в регион София“.


Процедурата включва организиране и провеждане на две събития:


Една информационна среща, насочена към заинтересованите страни – туристически агенции и компетентни структури в общини в регион София, предоставяща информация за:

– Цели и задачи на екологичната мрежа Натура 2000; видовете и местообитанията, предмет на опазване в защитени зони, разположени на територията на регион София; въведение в концепцията за природния капитал;

– Развитие на устойчив туризъм, включително представяне и анализиране на конкретни примери;

– Възможности за разработване и финансиране на проекти, свързани с Натура 2000.


Една информационна среща, насочена към заинтересованите страни – млади хора в малки населени места на територията на регион София, предоставяща информация за:

– Цели и задачи на екологичната мрежа Натура 2000; видовете и местообитанията, предмет на опазване в защитени зони, разположени на територията на регион София; въведение в концепцията за природния капитал;

– Развитие на холистични устойчиви модели на бизнес и начин на живот, включително представяне и анализиране на конкретни примери;

– Възможности за разработване и финансиране на проекти, свързани с Натура 2000.


Подробности за публичната процедура и всички необходими документи можете да намерите в приложените файлове.


Проект BG16M1OP002-3.019-0005„Споделена визия за Натура 2000 в регион София“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.


FirstProcedure
.zip
Download ZIP • 2.03MB


Процедурата е прекратена на основание чл. 2, ал. 4 от ПМС 160/2016, поради промяна на първоначалните условия!Решение процедура
.pdf
Download PDF • 155KB
Comments


bottom of page