top of page
Hot Air Balloons
ibf1.png

ФОНДАЦИЯ
ИНТЕРАКТИВНА БЪЛГАРИЯ

Подобряваме живота на хората чрез интерактивни технологични решения!

Проведени кръгли маси във Варна и Бургас

Updated: Jul 14, 2022


На 3 и 4 юни 2021 бяха проведени две кръгли маси съответно във Варна и Бургас за обсъждане на предизвикателствата в работата по опазването на китоподобни бозайници - видовете черноморска афала (Tursiops truncatus ponticus), черноморска морска свиня (Phoceаna phocоena relicta) и черноморски обикновен делфин (Delphinus delphis ponticus) в България и възможни мерки за тяхното преодоляване във връзка с подготовка на План за действие за видовете.


На събитията присъстваха представители на различни групи заинтересовани лица - представители на нациолани и регионални администрации и власти, научна общност, неправителствен сектор. Участниците се включиха активно като дадоха конкретни предложения за подходящи мерки за възстановителни, поддържащи и други природозащитни мерки за видовете и местообитанията им. Всички получени коментари ще бъдат предоставени на екипа, разработващ Плана за действие за видовете.


Събитията са проведени в рамките на проект BG16M1OP002-3.020-0005-С01 „Разработване на план за действие за китоподобни бозайници - видовете черноморска афала (Tursiops truncatus ponticus), черноморска морска свиня (Phoceаna phocоena relicta) и черноморски обикновен делфин (Delphinus delphis ponticus)“ от Оперативна Програма Околна Среда 2014 – 2020“ с бенефициент Фондация "Интерактивна България".

Comentarios


bottom of page