ПРОЕКТИ НА ФОНДАЦИЯ

„ИНТЕРАКТИВНА БЪЛГАРИЯ“

Фондацията реализира образователни, научни и бизнес проекти в областта на международните и европейските въпроси, политики и изследвания, на насърчаването на икономическото развитие и на IT развитието.

Разработване на план за действие за шипоопашата и шипобедрена костенурка

Период за изпълнение: 03.09.2020 г. - 03.05.2022 г.

Проект BG16M1OP002-3.020-0003 Разработване на план за действие за  видовете шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и шипобедрена костенурка (Testudo graeca)

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.
 

Разработване на план за действие за китоподобни бозайници

Период за изпълнение: 11.08.2020 г. - 11.02.2022 г.

Проект BG16M1OP002-3.020-0005 Разработване на план за действие за китоподобни бозайници – видовете черноморска афала (Tursiops truncatus ponticus), черноморска морска свиня (Phoceаna phocоena relicta) и черноморски обикновен делфин (Delphinus delphis ponticus)

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.
 

Споделена визия за Натура 2000

Период за изпълнение: 11.08.2020 г. - 11.03.2021 г.

Проект BG16M1OP002-3.019-0005 Споделена визия за Натура 2000 в регион София

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.
 

Game of Business
Simulation Environment for Entrepreneurial Education

Период за изпълнение: 01.09.2020 г. – 31.08.2023 г.

Проектът се координира от Фондацията и се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Еразъм+“, сектор „Училищно образование“.

Партньори по проекта: 56. СУ „Проф. Константин Иречек“ – София (България), „Европул Кънсалтинг“ ЕООД (България), European School of Brussels IV Laeken (Белгия), Innovation Frontiers IKE (Гърция), Zavod Ambitia, Zavod za Razvoj Mladinskega Dela (Словения), Slovak Business Agency (Словакия).

#ShareEurope
Sharing Interactive Education in Virtual and Mixed Reality

Период за изпълнение: 01.09.2019 г. – 31.08.2022 г.

Проектът се координира от Фондацията и се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Еразъм+“, сектор „Училищно образование“.

Партньори по проекта: 18. СУ „Уилям Гладстон“ – София (България), Фондация „Просвета“ (България), Geniko Lykeio Agios Nikolaos – Ситония (Гърция), TUROREIN – Verein zur Förderung transnationaler Jugendinitiativen (Австрия), Czech VR Agency, s.r.o. (Чехия), Kulturalis Orokseg Menedzserek Egyesulete (Унгария).

Блокчейн доверие между гражданите и управлението

Период за изпълнение: 03.01.2019 г. – 03.11.2019 г.

Проект BG05SFOP001-2.009-0090-C01 Блокчейн доверие между гражданите и управлението на Столична община

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд
 

Interactive Education in 360°

Период за изпълнение: 01.09.2016 г. – 28.02.2019 г.

Проектът е координиран от Фондацията и е осъществен с финансовата подкрепа на програма „Еразъм+“, сектор „Училищно образование“.

Проектът е отличен със специална награда от Националната агенция за управление на програмата “Еразъм+” за своето качество и потенциал.

 

Партньори по проекта: 119. СУ (България), Нов български университет (България), Acton Exchange Ltd. (Великобритания), MANE – CZ, s.r.o. (Чехия), Study Partners, s.r.o – Czech College (Чехия), Young Effect Association (Италия).