ПРОЕКТИ НА ФОНДАЦИЯ

„ИНТЕРАКТИВНА БЪЛГАРИЯ“

Фондацията реализира образователни, научни и бизнес проекти в областта на международните и европейските въпроси, политики и изследвания, на насърчаването на икономическото развитие и на IT развитието.

Game of Business
Simulation Environment for Entrepreneurial Education

Период за изпълнение: 01.09.2020 г. – 31.08.2023 г.

Проектът се координира от Фондацията и се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Еразъм+“, сектор „Училищно образование“.

 

Проектът ще предложи креативен, атрактивен и практически ориентиран подход за насърчаване на инициативността на младежи, на които предстои да търсят своята професионална реализация. Основната цел на проекта е да предложи иновативен метод за обучение по предприемачество в училищните ресурси за отворено образование, базиран върху авангардни технологични решения. Тя ще бъде постигната чрез три специфични цели:

  • Разработване на интегрирани инструменти за подкрепа на учениците, особено тези с иновативни идеи и най-голям шанс да постигнат успех;

  • Подпомагане на учителите, като им се осигурят инструменти за дигитална симулация при преподаването на предприемачество, бизнес и икономика;

  • Стимулиране на предприемаческата инициатива и отваряне на училищата за иновативни начини на учене и преподаване чрез нови технологии и дигитално съдържание.

 

Целеви групи:

  • Ученици от всички училищни класове.

  • Учители. 

  • Потенциални предприемачи сред учениците от горния курс и младежи на възраст между 15 и 24 години, които не работят, не учат и не са на стаж или обучение (NEETs).

 

Очаквани резултати:

  1.  Разработване на учебни материали и методики.

  2.  Разработване на софтуерен симулатор в реално време („Игра на бизнес“).

 

Партньори по проекта: 56. СУ „Проф. Константин Иречек“ – София (България), „Европул Кънсалтинг“ ЕООД (България), European School of Brussels IV Laeken (Белгия), Innovation Frontiers IKE (Гърция), Zavod Ambitia, Zavod za Razvoj Mladinskega Dela (Словения), Slovak Business Agency (Словакия).

Актуална информация за изпълнението на проекта можете да намерите в секцията Новини.