ПРОЕКТИ НА ФОНДАЦИЯ

„ИНТЕРАКТИВНА БЪЛГАРИЯ“

Фондацията реализира образователни, научни и бизнес проекти в областта на международните и европейските въпроси, политики и изследвания, на насърчаването на икономическото развитие и на IT развитието.

Разработване на план за действие за шипоопашата и шипобедрена костенурка

Период за изпълнение: 03.09.2020 г. - 03.05.2022 г.

Проект BG16M1OP002-3.020-0003 Разработване на план за действие за  видовете шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и шипобедрена костенурка (Testudo graeca)

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

 

Проектът е насочен към изпълнение на мярка 20 от Националната приоритетна рамка за действие за мрежата Натура 2000. Основната цел е осигуряване на подкрепа за постигане на по-добра степен на съхраненост на видовете шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и шипобедрена костенурка (Testudo graeca) чрез разработване на качествен план за действие, който отговаря на изискванията на Наредба 5/ 2003 г., вкл. на заданието, одобрено от Министерство на околната среда и водите. Тя ще бъде постигната чрез три специфични цели:

 • Определяне на необходимите възстановителни, поддържащи и други природозащитни мерки за вида шипоопашата костенурка (Testudo hermanni);

 • Определяне на необходимите възстановителни, поддържащи и други природозащитни мерки за вида шипобедрена костенурка (Testudo graeca);

 • Идентифициране на потенциални източници на финансиране за изпълнението на определените възстановителни, поддържащи и други природозащитни мерки за видовете през следващите 10 години.

 

Дейности по проекта:

 1.  Спомагателни дейности във връзка с подготовката на проекта.

 2.  Подготовка на Задание за разработване на План за действие за видовете шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и шипобедрена костенурка (Testudo graeca).

 3.  Подготвителни дейности за работа на терен за проучване на видовете шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и шипобедрена костенурка (Testudo graeca).

 4.  Теренни проучвания на видовете шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и шипобедрена костенурка (Testudo graeca) в България.

 5.  Подготовка на проект на План за действие за видовете шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и шипобедрена костенурка (Testudo graeca) в България.

 6.  Дейности, необходими във връзка със съгласуване на проекта и одобряване на План за действие за видовете шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и шипобедрена костенурка (Testudo graeca) в България.

 7.  Организация и управление на проекта. 

 8.  Информация и комуникация по проекта.

 

Актуална информация за изпълнението на проекта можете да намерите в секцията Новини.

КОНТАКТИ

ж.к. Изток

ул. Николай Островски, №5

София, България

Тел: +359 888 904967

Тел: +359 885 778846

ibfprojectbg@gmail.com

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

logoin.png