ПРОЕКТИ НА ФОНДАЦИЯ

„ИНТЕРАКТИВНА БЪЛГАРИЯ“

Фондацията реализира образователни, научни и бизнес проекти в областта на международните и европейските въпроси, политики и изследвания, на насърчаването на икономическото развитие и на IT развитието.

Разработване на план за действие за китоподобни бозайници

Период за изпълнение: 11.08.2020 г. – 11.02.2022 г.

Проект BG16M1OP002-3.020-0005 Разработване на план за действие за китоподобни бозайници – видовете черноморска афала (Tursiops truncatus ponticus), черноморска морска свиня (Phoceаna phocоena relicta) и черноморски обикновен делфин (Delphinus delphis ponticus)

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

 

Проектът е насочен към изпълнение на мярка 20 от Националната приоритетна рамка за действие за мрежата Натура 2000. Основната цел е осигуряване на подкрепа за постигане на по-добра степен на съхраненост на китоподобни бозайници – видовете черноморска афала (Tursiops truncatus ponticus), черноморска морска свиня (Phoceаna phocоena relicta) и черноморски обикновен делфин (Delphinus delphis ponticus) чрез разработване на качествен план за действие, който отговаря на изискванията на Наредба 5/ 2003 г., вкл. на заданието, одобрено от Министерство на околната среда и водите. Тя ще бъде постигната чрез две специфични цели:

  • Определяне на необходимите възстановителни, поддържащи и други природозащитни мерки за китоподобни бозайници – видовете черноморска афала (Tursiops truncatus ponticus), черноморска морска свиня (Phoceаna phocоena relicta) и черноморски обикновен делфин (Delphinus delphis ponticus);

  • Идентифициране на потенциални източници на финансиране за изпълнението на определените възстановителни, поддържащи и други природозащитни мерки за видовете през следващите 10 години.

 

Дейности по проекта:

  1.  Спомагателни дейности във връзка с подготовка на проектното предложение.

  2.  Анализ на заинтересованите страни, които имат отношение към опазване на китоподобни бозайници – видовете черноморска афала (Tursiops truncat us ponticus), черноморска морска свиня (Phoceаna phocоena relicta) и черноморски обикновен делфин (Delphinus delphis ponticus) в България, и предварително обсъждане със заинтересованите страни.

  3.  Подготовка на проект на План за действие за китоподобни бозайници – видовете черноморска афала (Tursiops truncatus ponticus), черноморска морска свиня (Phoceаna phocоena relicta) и черноморски обикновен делфин (Delphinus delphis ponticus) в България.

  4.  Дейности, необходими във връзка със съгласуване на проекта и одобряване на План за действие за китоподобни бозайници – видовете черноморска афала (Tursiops truncatus ponticus), черноморска морска свиня (Phoceаna phocоena relicta) и черноморски обикновен делфин (Delphinus delphis ponticus) в България.

  5.  Организация и управление на проекта.

  6.  Информация и комуникация по проекта.

 

Актуална информация за изпълнението на проекта можете да намерите в секцията Новини.

КОНТАКТИ

ж.к. Изток

ул. Николай Островски, №5

София, България

Тел: +359 888 904967

Тел: +359 885 778846

ibfprojectbg@gmail.com

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

logoin.png