По този начин работим

По този начин работим

Тук поместваме нашите устройствени и програмни актове, от които можете да се осведомите за нашия статут, организационна структура, начин на работа и насоки за текущи дейности. 

      1) Устройствен акт
      2) Програмни насоки
      3) Правила на сайта 

Юридически статут и организационна структура

Фондация „Интерактивна България“ (на латиница „Interactive Bulgaria Foundation“) с ЕИК-176889119 и адрес на управление в гр. София 1504, ул. Марин Дринов №13, ет. 1, е регистрирана с Решение от 21.05.2015 г. по ф.д.№158/2015 на 21 състав при Софийски градски съд и действа в обществена полза като независима и доброволна организация, отделна от членовете си и отговаряща за своите задължения с имуществото си. 

Фондацията осъществява дейностите си в зависимост от своите организационни и финансови възможности, и в изпълнение на приетите от Управителния орган програми и правила за работа, за което може да създава и поддържа временни или постоянни работни групи, комисии, дискусионни форуми, експертни мрежи и други. Последните в своята съвкупност се обединяват на неформален принцип в Национална асоциация „Интерактивна България“, на която Фондацията се явява подпомагащо оперативно ядро. 

Правила на официалния web-сайт www.InterAct.BG

Чл. 1. С отварянето или с използването на каквато и да било част от www.InterAct.BG вие декларирате, че познавате и разбирате настоящите Правила, приемате ги изцяло и се задължавате да ги спазвате. 

Чл. 2. Отговорността за www.InterAct.BG принадлежи на Фондация „Интерактивна България“ с ЕИК-176889119 и адрес на управление в гр. София 1504, ул. Марин Дринов №13, ет. 1. 

Чл. 3. Фондация „Интерактивна България“ си запазва правото да променя Правилата по всяко време, за което ще бъдете уведомени с публикация на официалната страница www.InterAct.BG. Последна редакция на Правилата е публикувана на 08.07.2015 г. 

Чл. 4. Ресурсът www.InterAct.BG служи за представяне, популяризиране и подпомагане дейностите на Фондация „Интерактивна България“, на нейните партньори, обединени на неформален принцип в Национална асоциация „Интерактивна България“ и на трети страни, целите и дейностите на които съответстват с тези на Фондацията. 

Чл. 5. Доколкото не е посочено друго, съдържанието в www.InterAct.BG принадлежи на Фондация „Интерактивна България“, на нейните партньори или на трети страни и се предоставя за свободно некомерсиално ползване при условията на лиценза Creative Commons (BY-NC-SA 2.5) – със задължение за признаване на авторството, запазване свободния режим на по-нататъшно ползване и несъздаване и неподдържане на заблуждаващо впечатление за получена подкрепа или одобрение. 

Чл. 6. Фондация „Интерактивна България“ си запазва правото да съхранява, анализира и използва статистическа и маркетингова информация за интереса към съдържанието на www.InterAct.BG и за начина на неговото търсене, достъпване и използване – без това да включва каквито и да било лични данни или възможност за индивидуално или групово идентифициране на потребителите. 

Чл. 7. Фондация „Интерактивна България“ си запазва правото да качва рекламни материали в www.InterAct.BG – по начин, по който намери за добре – и не носи отговорност за съдържанието им, доколкото същото е собственост на рекламодателите и не съставлява очевидно нарушение на закона. 

Чл. 8. Фондация „Интерактивна България“ си запазва правото по всяко време и без предупреждение да променя дизайна, съдържанието, технологиите и функционалността на www.InterAct.BG, и не носи отговорност за вреди от променена или преустановена поддръжка на функционалности и услуги. 

Чл. 9. Фондация „Интерактивна България“ не отговаря за каквито и да било смущения, технически проблеми или вреди, настъпили заради компютърно оборудване, софтуерно осигуряване, internet-свързаност или неадекватно поведение на потребител или на трети страни, заради техните незаконни действия или заради непредвидими или извънредни обстоятелства. 

Чл. 10. (1) Потребителите носят пълната отговорност при използване на незаконно съдържание, програмен код и/ли оборудване – включително с предназначение или от естеството да прекъсне, затрудни, наруши или ограничи нормалното функциониране на компютърно оборудване, софтуерно осигуряване или internet-свързаност, или да осъществи неоторизиран достъп до базата с данни или до техническото осигуряване на www.InterAct.BG или на други ресурси. 

(2) В случай на констатирани деяния по предходната алинея Фондация „Интерактивна България“ си запазва правото да предостави цялата налична информация за съответните потребители и за използваното от тях компютърно оборудване, софтуерно осигуряване, internet-свързаност и персонално поведение на компетентните органи – с цел тяхното идентифициране и привличане към отговорност. 

Чл. 11. В случай на противоречие между настоящите Правила и повелителни разпоредби на относимото законодателство, с предимство се прилагат нормите на закона, като страните запазват отношенията си – доколкото това е съвместимо с техните интереси. 

Чл. 12. В случай на спор, който не се отнася до защита на потребителски права и който страните не могат да разрешат с разумни преговори помежду си, приемат същият да се отнесе за решаване от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата (БТТП) в гр. София – съгласно Устава на Съда.