Проекти

Проекти на Фондация Интерактивна България

Блокчейн доверие между гражданите и управлението на Столична Община

Цел на проекта е да се сформира интерактивен дискусионен форум, който да осигури включване в многостранен аналитичен дебат на широк кръг от заинтересувани страни на територията на Столична Община (местна власт и общинска администрация, частен бизнес, наука и гражданско общество) с фокус върху възможностите за прилагане на blockchain технологии при създаването на дългосрочна визия за София и създаването на устойчиви и зелени политики.
Блокчейн технологията представлява децентрализиран модел за споделена мрежова криптография, при който всеки от участниците притежава криптографски отпечатък от защитено съдържание и може да удостовери както неговата автентичност и интегритет, така и времето/поредността на неговото генериране с последвалите изменения и допълнения в него. Моделът е подходящ при всякакви процеси и дейности с необходимост от надеждно удостоверяване – осъществяване на официални изявления, водене на преговори, взимане на решения, сключване на правно обвързващи договори, извършване на транзакции и други. Прилагането на технологично защитени механизми за комуникация с възможност за удостоверяване на източника, съдържанието и времето на създаване на съответните изявления ще допринесе за подобряване на регулаторната среда, борбата с корупцията и утвърждаване доверието между заинтересованите страни. Дискусионният форум ще постигне обществен консенсус относно технологичните характеристики, които механизмите за комуникация трябва да притежават, както и формулирането и предлагането на конкретен план за постигане на набелязаните разрешения за открито и отговорно управление.
Конкретните дейности по проекта включват Сформирането на екип за осъществяване на дейностите, осъществяването на първичен анализ, организация на дебат на фокус групи и провеждането online и offline на дискусионни форуми, осъществяването на интегриран анализ, провеждането на заключителен дискусионен форум и последващо отправяне на предложения към властта.
В резултат от изпълнението на проекта, са разработени следните материали:

  • Разработен анализ, съдържащ три основни части: - Проучване - вътрешно и външно - на възможните приложения на блокчейн технологията за изпълнение на целите на проекта - Оценки на местната власт, базирани на изведените проблеми, възможности и предизвикателства - Методика за взаимодействие между гражданското общество, бизнеса и местната власт посредством използване на блокчейн технологиите.
  • ИНТЕГРИРАН АНАЛИЗ
  • Разработен план за действие, съдържащ три основни части: - Проектни фишове - Основни препоръки за изпълнение на законодателни, организационни и политически промени за засилване на процесите на взаимодействие - Препоръки за проекти, чрез разписване на проектни фишове за търсене на донорско и/или банково финансиране за интегриране на блокчейн технологията и реализация на партньорства на местно ниво.
  • ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ